Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.badentafel.com

Identiteit van de ondernemer
Bad en Tafel,
gevestigd te Oss, hierna te noemen www.badentafel.com, is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch onder nummer 17144831. Voor de volledigheid wijzen wij u nog op de website www.consuwijzer.nl, op welke website uw rechten en plichten met betrekking tot koop op afstand nader worden toegelicht. De regels inzake koop op afstand zijn opgenomen in de artikelen 7:46a tot en met 7:46h van het Burgerlijk Wetboek en hebben betrekking op koopovereenkomsten die bijvoorbeeld via websites tot stand zijn gekomen.
Vestigingsadres: Aengelbertlaan 6 5349AN Te Oss.  BTW nummer 0017 63211 B83.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via onze webwinkel www.badentafel.com. Producten die via de webwinkel worden betaald (= gekocht) en worden opgehaald in Thorn vallen eveneens onder deze Algemene Voorwaarden.

Het accepteren van een aanbieding dan wel plaatsen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Bad & Tafel zijn vrijblijvend en Bad & Tafel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bad & Tafel. Bad & Tafel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bad & Tafel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De op badentafel.com gebruikte foto's zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat de kleuren van geleverde producten wat afwijken. Alle informatie, producten of diensten die je aantreft op deze webwinkel kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden via vooruitbetaling per bank, via iDeal, PayPal en Creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bad En Tafel.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bad En Tafel bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Bad En Tafel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bad En Tafel om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Bad En Tafel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bad En Tafel.

Artikel 4. Levering
4.1
De door Bad En Tafel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Bad En Tafel doet haar uiterste best om de meeste artikelen binnen een tot twee (1-2) werkdagen te leveren na betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort artikel en de betaalmethode. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de order vertraagt. Wil je van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel dan kun je contact met ons opnemen via de mail.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
4.3 Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten zijn gelijk aan de tarieven van PostNL. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht je niet binnen vier dagen (4) na onze gestuurde bevestigingsemail de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op via de mail.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Bad En Tafel verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1
Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bad En Tafel geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2  Bad En Tafel garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retour, ruilen, reclames en aansprakelijkheid
7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Bad En Tafel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bad En Tafel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Je het het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons ; Bad En Tafel, Aengelbertlaan 6, 5349An te Oss, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of email) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  • Op maat geknipte of gesneden goederen of artikelen die voor de klant op maat gemaakt zijn. 
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling/verpakking na de levering is verbroken/geopend zoals hoofdkussens en dekbedden.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie het verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je het aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons het medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 8. Garantie
8.1
Indien Bad En Tafel producten aan de afnemer levert, is Bad En Tafel nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bad En Tafel ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Bad En Tafel na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bad En Tafel in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bad En Tafel, dan wel tussen Bad En tafel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou  en Bad En Tafel, is Bad En Tafel niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bad En Tafel.

Artikel 10. Overmacht
10.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bad En Tafel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bad En Tafel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nad En Tafel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1
Indien je aan Bad En Tafel schriftelijk opgave doet van een adres, is Bad EN Tafel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bad En Tafel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Bad En Tafel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bad En Tafel deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bad En Tafel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bad En Tafel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Bad En Tafel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Online geschillenbeslechting
13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

De verkoop van goederen en het afsluiten van contracten via internet zijn tegenwoordig niet meer weg te denken voor ondernemers. Wie een webshop wil openen of via internet zijn diensten aan wil bieden, moet zijn Algemene voorwaarden op een begrijpelijke manier voor zijn klanten beschikbaar maken. Hoewel je als ondernemer niet verplicht bent om algemene voorwaarden op te stellen, raden we je wel aan om algemene voorwaarden vast te leggen en zo je eigen rechtszekerheid in het elektronische rechtsverkeer te waarborgen. Een online ondernemer kan met volledige informatie en overeenkomstige formulieren zorgen dat zijn klanten precies weten waar ze aan toe zijn wanneer ze zaken met hem doen. Onjuistheden in de Algemene voorwaarden van een webshop kunnen leiden tot waarschuwingen en hoge boetes. Met correcte en volledige algemene voorwaarden help je je klanten en weet je zeker dat je aan alle eisen voldoet.


Natuurlijk variëren de Algemene voorwaarden afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt, het aanbod van je bedrijf en de wettelijke vereisten in de markt waarin je werkzaam bent. Het is in elk geval een goed idee om een juridisch adviseur of juridisch expert te raadplegen voor je bindende Algemene voorwaarden op je website plaatst. Om je op weg te helpen raden we je aan een algemene-voorwaarden-generator die je op internet kunt vinden te raadplegen. Let erop dat de tool past bij jouw markt en branche, en bedenk dat een automatische tool nooit een juridisch advies van een expert kan vervangen.